Mest bureau west

Biomassa Milieu Garant

In het belang van de aangesloten deelnemers en de veehouderijsector stimuleert de Stichting Mestbureau West de mestafzet. Niet alleen dagelijks, maar ook op de langere termijn.

Dat uit zich in een duidelijke stimulerende en coördinerende taak bij:
- het zoeken en ontwikkelen van nieuwe afzetkanalen;
- het vergroten van huidige en toekomstige afzetmogelijkheden.

Een van die nieuwe afzetkanalen die de afgelopen jaren zijn onderzocht en ontwikkeld is de vergisting en compostering van pluimveemest voor de energiewinning. Dierlijke mest kan namelijk ook heel goed gebruikt worden bij de winning van groene energie.

Omdat deze activiteit qua omvang (financieel en in hoeveelheden) inmiddels een meer bedrijfsmatig karakter heeft gekregen heeft de Stichting Mestbureau West speciaal hiervoor de werkmaatschappij Biomassa Milieu Garant BV in het leven geroepen.

Alle afspraken en transacties tussen de pluimveemestleveranciers gaan via BMG BV.

Vergisting van runder-, varkens- en pluimveemest

Dierlijke mest kan ook worden vergist (met name runder- en varkensmest). Daarbij wordt biogas geproduceerd. Deze techniek wordt zowel in Nederland als in het buitenland al met veel succes gebruikt.

De Stichting Mestbureau West spant zich actief in om de grootschalige afzet van mest via biomassavergisting (centraal of op bedrijfsniveau) ook in ons land te stimuleren.

Biomassa Milieu Garant BV zorgt er zo voor dat uw mest meerwaarde krijgt als brandstof voor het opwekken van duurzame energie.

Meer energie uit biomassa

De Nederlandse overheid heeft ambiteuze doelstellingen op het gebied van duurzame energieopwekking. In 2020 moet maar liefst 10 procent van het energieverbruik op duurzame wijze worden opgewekt (in 2000 was dat nog maar 1,2 procent).

Met name bij de energiewinning uit biomassa wordt een flinke groei verwacht van de circa 28 petajoules in 2000 naar 170 PJ in 2020. (1 petajoules is 1 x 1015 Joules, ongeveer 30 miljoen kWh). Hiermee zouden bijna een miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Voorbeelden van bruikbare biomassa zijn drijfmest en stapelbare pluimveemest, agrarische residuen en houtsnippers en ander snoei- en rooihout uit landschappelijke beplantingen, uit de fruitteelt en boomkwekerijen.

Om de energiewinning uit biomassa een succes te maken is een constante toevoer van biomassa nodig. Die benodigde biomassa zal deels uit het buitenland worden geïmporteerd, maar ook biomassa uit Nederland zal zeker steeds aantrekkelijker worden. Door stijgende prijzen zal bovendien de rentabiliteit van de gebruikte en nieuwe verwerkingstechnologiën beter worden.

Biomassavergisting van drijfmest

Voor de opwekking van energie heeft - naast de verbranding van biomassa - ook de biomassavergisting een enorm potentieel als bron van duurzame energie en als alternatief afzetkanaal voor onder meer runder- en varkensmest.

De anaërobe vergisting staat in Nederland opnieuw in de belangstelling om een aantal redenen:

- vergiste mest heeft betere bemestingseigenschappen;
- de technologie is inmiddels sterk verbeterd (door o.m. co-vergisting);
- door de hogere elektriciteitstarieven is ook de financiële rentabiliteit veel beter geworden.
Die zal nog verder verbeteren als de vraag naar biomassa (en dus de prijs ervan) toeneemt.

De Stichting Mestbureau West voert geregeld gesprekken met bestuurders en betrokkenen om onder meer de wetswijzigingen voor elkaar te krijgen die nodig zijn om de techniek en het rendement te kunnen verbeteren (o.m. het toestaan van co-vergisting).

Biomassavergisting kan plaatsvinden in grote centrale installaties, maar daarnaast ook in kleinere decentrale installaties, bijvoorbeeld op afzonderlijke bedrijven of clusters van bedrijven, mits er goede financiële vergoedingen tegenover staan.

De Stichting MestbureauWest maakt zich sterk voor de aanpassing en/of versoepeling van regels zodat een rendabele biomassavergisting realiseerbaar wordt.