Mest bureau west

MestBureauWest

MestBureauWest is een goed gestructureerde organisatie zonder winstoogmerk die de afgelopen jaren rustig is doorgegroeid. Kort samengevat bestaat het Mestbureau uit drie delen:
- de Stichting MestBureauWest voor alle ideële activiteiten;
- MestBureauWest BV voor alle grondgebonden en niet-grondgebonden activiteiten;
- Biomassa Milieu Garant BV voor alle activiteiten rond energiewinning, compostering en vergisting.

De twee laatstgenoemde werkmaatschappijen zijn door de Stichting opgericht om de activiteiten onder te brengen die een financieel risico met zich meedragen. Dat stelt het voortbestaan en de dienstverlening van de Stichting Mestbureau West veilig.

Stichting MestBureauWest

De solide basis van het Mestbureau wordt gevormd door de overkoepelende Stichting MestbureauWest. Elke geïnteresseerde veehouder, akkerbouwer, loonwerker of veevoederproducent kan aan deze stichting deelnemen. Omdat de stichting een deelnemersstructuur kent, is er geen ledenvergadering. Wel hebben de deelnemers inspraak via het bestuur en vertegenwoordigers in de Raad van Belanghebbenden.

Kerntaak

Kernactiviteit van de Stichting MestbureauWest is het realiseren van een duurzame mestafzet voor de Nederlandse veehouderij. Door het verdwijnen van landbouwgrond wordt het steeds noodzakelijker om andere afzetkanalen voor mest te ontwikkelen. Bovendien is het - in het belang van een schone en duurzame landbouw - noodzakelijk om voortdurend te zoeken naar betere mestverwerkingsmethoden.

De Stichting spant zich daarvoor in door onder meer belangenbehartiging, veelvuldig overleg met de overheid (inzake het mestbeleid of aanpassing van wetgeving ten behoeve van alternatieve mestkanalen) en het initiëren van proefprojecten en ander onderzoek op het gebied van mestafzet en mestbewerking.

Onderzoek wordt deels gefinancierd uit de deelnamegelden en deels uit subsidies van bijvoorbeeld Gemeenten, Provincies en het Ministerie LNV. Ook kunnen deelnemers worden gevraagd om vrijwillig mee te participeren in onderzoek.

MestBureauWest BV

De werkmaatschappij MestBureauWest BV is door de Stichting opgericht voor de uitvoering van alle dagelijkse, grondgebonden en niet-grondgebonden activiteiten. Kerntaak van de BV is het optimaliseren van de mestafzetmogelijkheden voor de veehouderij, zodat de beschikbare plaatsingsruimte maximaal wordt benut.

Dat doet zij door:

  • het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor productierechten en de levering van mest;
  • het coördineren en afstemmen van meststromen, zodat het transport zo efficiënt mogelijk plaatsvindt;
  • het organiseren van een samenwerkingsverband van mestproducenten, mestgebruikers, loonwerkers en distributeurs;
  • het helpen realiseren van mestopslag ten behoeve van doelmatige mestafzet.

MestBureauWest BV werkt zo efficiënt mogelijk, zodat de kosten voor de aangesloten deelnemers aan de Stichting MestBureauWest laag blijven. Een eventueel positief bedrijfssaldo wordt ter beschikking gesteld aan de Stichting voor de realisatie van ideële doelstellingen, zodat het indirect weer ten goede komt aan alle deelnemers.

Biomassa Milieu Garant BV

De werkmaatschappij Biomassa Milieu Garant BV is door de Stichting MestBureauWest opgericht voor alle bedrijfsmatige activiteiten die verband houden met de aanwending van mest voor obder andere energiewinning, vergisting en compostering.

Momenteel zijn dat met name de activiteiten rond het exporteren, vergisten en composteren.

Ga voor meer informatie naar de pagina Biomassa Milieu Garant BV.